Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Borettslaget vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • V
 • Z

A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan kun være én andelseier per bolig, så der det bor flere sammen, vil det kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Haga Borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

Brannsikring:
Alle leiligheter er utstyrt med ett brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. Andelseier er ansvarlig for å sørge for at røykvarsleren er i drift til enhver tid, og må sørge for å skifte batteri minst én gang i året.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.

D

Dugnad:

Haga borettslag har to dugnader i året. 1 på våren og en på høsten. Informasjon om dato og tidspunkt blir publisert på websiden i god tid. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Er tillatt i Haga borettslag. Alle dyr skal registreres hos styret og man må søke styret før man anskaffer dyr. Før man kontakter styret må det også avklares med alle i oppgangen, dette gjøres av beboer. (Gjelder blokkene) Se borettslagets vedtekter for mer informasjon.
Det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder og katter skal holdes i bånd på hele borettslagets tomt, og ekskrementer skal fjernes.

E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesing, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.

El-Biler:

Beboere som anskaffer seg el-bil, kan bare benytte kontakten i garasjen som er tilknyttet boretsslagets fellesanlegg eller kontakt tilknyttet beboerens eget anlegg, til lading av bilen. Hvis beboere benytter kontakten i garasjen, skal beboeren ha egen strømmåler tilknyttet kontakten. Anskaffelse og montering av slik strømmåler, betales av beboeren.

F

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av styret i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Forsikring:
Borettslaget har forsikret bygningene i Gjensidige forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forsikringssaker/skader: 

Normal prosedyre er at beboer melder ifra til styreleder eller styremedlem som igjen melder dette inn til NBBO Byggtek. Dette meldes da til en av nedenstående.
Hvis beboer ikke får kontakt med noen i styret kan beboer ta direkte kontakt med NBBO Byggtek.

Hvis skaden skjer utenfor normal arbeidstid, helger, helligdager etc. og det trengs øyeblikkelig hjelp kan skaden meldes direkte til Gjensidige på 915 03100 (døgnåpen).

Får man ikke kontakt med Gjensidige raskt og det er stort behov for umiddelbare tiltak så kan en av forsikringsselskapets samarbeidspartnere benyttes.

Recover Nordic døgnvakt 815 55 299
SSG døgnvakt 03360
Polygon døgnvakt 05365
Reco Bygg og skadeteknikk døgnvakt 02498

Saksgang/fremdrift:

 • NBBO Byggtek får melding om skade og avtaler besiktelsestid med beboer.
 • NBBO Byggtek oppretter skaderapport og melder skaden til Gjensidige.
 • NBBO Byggtek skaffer nødvendige håndverkere for utbedring av skaden.
 • Når skaden er ferdig utbedret vil boligselskapet motta faktura for jobben. Boligselskapet betaler denne.
 • NBBO Byggtek sender erstatningskrav til Gjensidige.
 • Gjensidige utbetaler kravet til boligselskapet, fratrukket egenandel.

 

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no

G

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

 

H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet.

 

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Nye poser kan fås ved å knyte en pose på beholderen. Det er egne beholder for matavfall, restavfall og papiravfall. Beholdere for glass, metall og plast finnes i felles søppelskur.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:
Borettslaget har felles leverandør av tv-signaler, Altibox fra Viken fiber. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

L

Lekeplasser:
Lekeplassen(e) på borettslagets eiendom er til bruk for barn som bor i borettslaget og de som er på besøk.

M

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

N

Nøkler/fjernkontroll garasjeanlegg: 

Bortkomne eller tap av nøkler meldes umiddelbart til borettslagets styre.
Rekvisisjon for bestilling av nye nøkler fås ved henvendelse til styret. Nye nøkler betales av beboer. Ta bilde av eksisterende nøkler, så har du nummeret på nøkkelen ved eventuell ny bestilling.
Fjernkontroll til garasjeanlegg, kan bestilles ved å henvende seg til styret. Denne betales også av beboer. Pris for ny fjernkontroll er pr. april 2020 750 kroner.

O

Olje / overflatebehandling:
Den enkelte andelseier er ansvarlig for overflatebehandling av sin terrasse, både utvendig og innvendig. Denne jobben bør gjøres minst annethvert år.

P

Parkering:
Parkering langs veiene eller på snuplasser er bare tillatt for av- og pålessing. Det er viktig at slik parkering ikke hindrer utrykningskjøretøyer eller annen ferdsel. Kjøring på veiene inn foran blokkene er bare tillatt mellom kl. 07.00 og kl. 22.00. Se borettslagets vedtekter for mer informasjon ang. parkering.

Peisovner:
Borettslaget er ansvarlig for pipeløp, feierluker og sotluker, mens den enkelte andelseier er ansvarlig for peisovner med tilkobling. Dersom det kommer pålegg knyttet til utstyr inne i den enkelte leilighet fra feiervesenet under stedlig tilsyn vil den enkelte måtte utbedre dette selv. Dette gjelder for alle rekkehus.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i eget stativ. Disse skal benyttes, og vi oppfordrer alle til å kjøpe et navnskilt som er lik de andre som brukes på stativet.

R

Radon:
Det er foretatt radon-målinger i borettslaget. Resultatet av disse var at det ikke er helseskadelige verdier i grunnen. Det er imidlertid lenge siden målingene ble foretatt, så hvis man har mistanke om at det er radon-problemer i din gård må du ta kontakt med styret. Borettslaget er pliktig til å måle, vurdere og iverksette tiltak for å forhindre radongass i boligene.

S

Støy:
Vi ber alle beboere og leietakere om å respektere borettslagets husordensregler og ta tilbørlig hensyn til alminnelig nattero i tidsrommet kl. 23:00 - 07:00 (08:00 på helligdager).

Styret:
Styret består av fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

Søppel:
Søppel skal legges i søppelbeholdere som tillates levert via RfDs henteordning (papir/restavfall/våtorganisk og glass- og metall beholdere). Det er flere returpunkt i borettslaget.
All annen søppel leveres på Mile.
Det er viktig at borettslagets eiendom holdes fritt for søppel.
Annet søppel som lagres/settes ved returpunktenen eller i fellesområder medfører ektra utgifter til borettslaget og vil bli forfulgt.

V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar ovenfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Vedtekten finner du her: Om oss

Ventilasjon i blokkene – montering av kjøkkenventilator/mekaniske vifter:
Ventilasjonsanlegget i blokkene er konstruert slik at man kun kan benytte kjøkkenventilator som er beregnet for bruk i fellesanlegg. Man må ha ventilator uten motor, med spjeld, som strupes ned når ventilatoren ikke er i bruk.
Man kan også benytte vifte med kullfilter, men da må det monteres en ventil etter spesielle anvisninger. Kontakt styret for ytterligere informasjon vedrørende denne typen vifte.
Bakgrunnen for at styret kommer med denne påminnelsen er at vi har erfart at avtrekket fra leilighetene blir påvirket hvis man har montert kjøkkenvifte med motor. Det skapes overtrykk i avtrekksanlegget, noe som igjen fører til luktproblematikk mellom leiligheter.
Styret ber derfor beboere være oppmerksom på dette når/hvis man skal bytte kjøkkenventilator. Styret har allerede bedt enkelte beboere bytte kjøkkenventilator som har egen motor.
Styret ser det ikke som sin oppgave å reklamere for enkelte kjøkkenventilatorer, men vil for enkelthets skyld bare opplyse om at Mega Flis AS, Orkidehøgda, Mjøndalen, forhandler Flexit kjøkkenventilator i ulike varianter til bruk i fellesanlegg.
Mekaniske avtrekksvifter fra wc-rom og bad må heller ikke monteres. De vil påvirke ventilasjonsanlegget på samme måte som kjøkkenventilator med motor.
Styret vil på neste generalforsamling be om at vedtektene for borettslaget får en tilføyelse hvor det fremkommer at man kun kan benytte kjøkkenventilator beregnet for fellesanlegg.

Verandaer:
De innvendige flatene på verandaen er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.

Varmepumper:
Styret må søkes før man går til anskaffelse av varmepumpe.

Varmtvannsbereder:
Alle varmtvannsberedere er byttet ut de senere år.

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.

Å

Årsregnskap:
Styret er ansvarlig for at det legges frem et årsregnskap på den ordinære generalforsamlingen. Årsregnskapet skal gi informasjon til andelseierne om hva felleskostnadene er brukt til og om borettslagets økonomiske stilling ved årsskiftet.